د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت په کابل کی د ترکیی هیواد د سفیرپیغام

Kabil Büyükelçiliği 24.05.2020

خپل د زِره له کومی سلامونه، ورور هیواد افغان خلکو ته وراندی کوم؛ او د اسلام نری د کوچکی اختر په مناسبت ورته مبارکی وایم.

په دیری خواشینی سره د کرونا د ناروغی د تهدید له کبله په دغه مبارکه میاشت کی چی سژکال یی خپل سیوری پر خای پریشودلی زمونژد را تو لیدلو او په مناسبه دول سره یی د لمانخلو خند شو.

همدارنگه،په داسی یوه وخت کی زمونژ په لمریتوبونوکی د تفکر کولو اود یوه فرصت ورکولوشتون احساسوم.د نیکمرغه کوچکی اختر، د دیر پخوا خخه د سولی او رفاه په راوستلو سره د زره له کومی غوشتونکی یم.او تر هغه پوری چی زمونژ مرستو ته ارتیا ولی، د ترکیی هیواد به د افغانانو تر خنگ د درید و او د شتون د ادامی لرل یو خل بیا غوارم چی ووایم.

د ترکیی خلک او د یاد هیواد د سفارت کارکونکی په نماینده گی سره د افغانستان خلکو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکی وایم.

Sunday - Thursday

08:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00

2/15/2020 Former Socialist Russian troops defeat and exit day from Afghanistan
3/21/2020 New Solar Year (Naw Roz) and Farmer’s Day
4/28/2020 Celebration of Islamic Revolution in Afghanistan
5/24/2020 5/26/2020 Eid-ul Fitr
7/31/2020 8/3/2020 Eid al-Adha
8/19/2020 The Independence Day of Afghanistan
8/29/2020 Tenth of Moharam, Ashora
9/8/2020 Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day
10/29/2020 Republic Day (Turkish National Day)
11/10/2020 Prophet Mohammad's Birthday