پیام جناب سفیر به مناسبت عید سعید فطر

Kabil Büyükelçiliği 24.05.2020

سلام های قلبی خویش را به مردم برادر افغان تقدیم نموده؛ فرا رسیدن عید سعید فطر را به تمام جهان اسلام مبارک باد می گویم.

متآسفانه تهدید مرض کرونا (Covid-19) ماه مبارک امسال را تحت تأثیر منفی خود قرار داده و ما نتوانستیم که با هم یکجا عید را به شکل مناسب آن جشن بگیریم.

باز هم، فکر می کنم که این دوره نیز برای ما فرصت شناخته است تا بالای اولویت های خویش بیندیشیم. از طی دل تمنی می نمایم، صلح و رفاه پایداری که معیادش بسیار قبل گذشته به وسیله عید رمضان به افغانستان ارزانی گردیده وهنچنان می خواهم اطمینان بخشم، تا زمانیکه به کمک ما ضرورت دارید، ترکیه با همین مقصد به حضورش در پهلوی مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

به نمایندگیاز مردم ترکیه و کارمندان این سفارت، عید سعید فطر را به ملت برادر افغانستان مبارک باد می گویم.


Sunday - Thursday

08:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00

2/15/2020 Former Socialist Russian troops defeat and exit day from Afghanistan
3/21/2020 New Solar Year (Naw Roz) and Farmer’s Day
4/28/2020 Celebration of Islamic Revolution in Afghanistan
5/24/2020 5/26/2020 Eid-ul Fitr
7/31/2020 8/3/2020 Eid al-Adha
8/19/2020 The Independence Day of Afghanistan
8/29/2020 Tenth of Moharam, Ashora
9/8/2020 Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day
10/29/2020 Republic Day (Turkish National Day)
11/10/2020 Prophet Mohammad's Birthday